การจัดการองค์การรู้ (KM)

การจัดการองค์การรู้ (Knowledge Management)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

การส่งเริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้
      1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
      2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น
      3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ        
      4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
       แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺฎิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
       –การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
      –นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      –นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      –หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล
     – คู่มือการสวัสดิ์การพนักงานส่วนตำบล
     – คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ
     – คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
     – คู่มือการจัดทำงบประมาณ
     – คู่มือการปฏิบัติงานกองทุกหลักประกันสุขภาพ
     – คู่มือเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ
     – คู่มือปฏิบัติงานความรับผิดทางละะเมิด
     – ตัวอย่างคำสั่งบริหารงานบุคคล
     – คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.
     – คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
     – คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     – คู่มือการหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.
     – คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
     – คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
     – คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
     – คู่มือรายละเอียด ITA 2563

องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

   1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร
         – แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565
         – แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (2561-2563)
         – แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

   2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร
        – พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
         – พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
         – ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         – ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         – ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         – ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548