นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาว์นโหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/19N6mi_vS7gAeGZqgFql28NPIC-cE5adk/view?usp=sharing