รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  09.30  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ดาว์นโหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/11HgrOkaBNsnrSeU-VcCwIXVlziXcIjWt/view?usp=sharing