สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/open?id=1fPylyXuvXsq514LOJoXTHKY8KU7uQxI-