สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี พ.ศ. 2562วันอังคารที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/open?id=1fIg7B0uGQXJdsPGnoTrsL91m8wEj8yfk