สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจำปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่  9  สิงหาคม  2562   เวลา  09.30 น.

https://drive.google.com/open?id=1jkIa_b6jvDPpC0ZgiqfbkfvQcLXbRsHq