วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง โดยมีนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม ประธานคณะกรรมการฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2 / 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการ และติดตามผล
การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง