เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ตำรวจ และประชาชนชาวตำบลบ้านแก้ง ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมโครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปี 2563  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว