เมื่อวันที่ 16 -17 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้ารับการอบรมฯ ในโครงการดังกล่าว