ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

เรื่อง   รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 2 ตำแหน่ง  2  อัตรา ดังนี้

ประเภทบริหารท้องถิ่น

  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

2. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

โดยผู้ที่ประสงค์จะขอโอน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ดำรงตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง
  2. เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. มีคุณลักษณะอื่นครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่รับโอน

ผู้ใดประสงค์จะขอโอน สามารถติดต่อได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3724-7912  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดาว์นโหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/13rp1GT16FXW5ZSneHD9h0wlY2tH55vzq/view?usp=sharing