คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

https://drive.google.com/file/d/1n9xyBI2UfELmzWwfrBB526_dWd4dDAFL/view?usp=sharing