วันนี้ 15 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้มอบกระเบื้องให้แก่ นางสาว กาญจนา สุวรรณวิเวก เนืองจากได้รับความเสียหายจากพายุฝนลมแรง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ทำให้หลังคาบ้านเกิดความเสียหายกระเบื้องแตก