องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง โดยนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายก อบต.บ้านแก้งได้นำรถบรรทุกน้ำไปเป่าล้างท่อปะปา ม.2 และ ม.13 ต.บ้านแก้ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น