วันที่ 10 มีนาคม 2563 อบต.บ้านแก้งช่วยดับไฟป่าหมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด(คุ้มเขาต่ำ) สนับสนุนรถน้ำโดย นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง