ITA2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2564

1.โครงสร้าง
-โครงสร้างหน่วยงาน
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-หน่วยตรวจสอบภายใน

2.ข้อมูลผู้บริหาร
-ทำเนียบผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง/ฝ่ายข้าราชการประจำ

3.อำนาจหน้าที่
-อำนาจหน้าที่ของ อบต.บ้านแก้ง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-หน่วยงานตรวจสอบภายใน

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
-แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ปี 2561-2565

5.ข้อมูลการติดต่อ
-ข้อมูลการติดต่อ

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-กฎกระทรวงและระเบียบ
-พ.ร.บ./พ.ร.ก
-ประมวลจริยธรรม
-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

7.ข่าวประชาสัมพันธ์
-ข่าวประชาสัมพันธ์
-ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรมด้านช่วยเหลือสาธารณภัย
-Facebook อบต.บ้านแก้ง
-ข่าวจากทวิสเตอร์ อบต.

8.Q&A
-เว็บบอร์ด

9.Social Network
-Facebook อบต.บ้านแก้ง
-ทวิสเตอร์ อบต.บ้านแก้ง

10.แผนการดำเนินงานประจำปี
-แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
-รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
-รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านแก้ง 2561-2565

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
-คู่การปฏิบัติงาน

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
-คู่มือการให้บริการ
-คู่มือสำหรับประชาชน
-ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการเบิกจ่ายถังขยะ 2563-2564
-ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปี พ.ศ.2564
-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
-แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการออนไลน์
-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปี 2563

17.E-Service
– ระบบขอรับการสนับสนุนรถน้ำผ่านระบบออนไลน์
รายงานการขอรถบรรทุกน้ำผ่านระบบออนไลน์

– ระบบขอรับถังขยะผ่านระบบออนไลน์
รายงานขอรับถังขยะผ่านระบบออนไลน์

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19.รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.1)

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2563

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
-แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง
-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
-หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร

-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
-รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ออนไลน์

31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี
-ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี 2564

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
-ติดต่อเรา
-เว็บบอร์ด
-เฟสบุ๊ค
-ทวิสเตอร์
-อีเมล์ : bankeng.sk@gmail.com

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
-ประชุมตรวจติดตามในโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
-ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
-ประชุม สภา.
-รายงานประชุมสภา

34.เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
-ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
-นายกร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้าน
การทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
-การประเมินความเสี่ยงต่อกาทุจริต
-คู่มือการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
-การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
-ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
-ประชุมพนักงาน อบต.

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
-รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี 2563

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-แต่งตั้งคณะทำงาน (ITA 2564)
-ประชุมคณะทำงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2564)