วันจันทร์, มีนาคม 1, 2021

หลักเกณฑ๋และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

หลักเกณฑ๋และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 https://drive.google.com/file/d/1oR09O6_hPcmzks6TSBwo1ccjkVEI6Qey/view?usp=sharing

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่7) พ.ศ. 2562

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 ดาว์นโหลด https://drive.google.com/file/d/1G83-QhNAeyF7NQFW2WywBwKMnyehHC_c/view?usp=sharing
โลโก้

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

0
ดาว์นโหลด https://drive.google.com/file/d/1EDz01bB-JpuaFkLa-XwK2OWyMO2aamu2/view
โลโก้

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี 2562 ดาว์นโหลด https://drive.google.com/file/d/1Z5FAbhlTau04vyCybbL5h_tnjLPlXEuN/view?usp=sharing
โลโก้

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ดาว์นโหลด https://drive.google.com/file/d/10q4BOGnFEKHZbUNtXfn9gRaGw3QsRTFH/view?usp=sharing
โลโก้

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

ดาว์นโหลด https://drive.google.com/file/d/1U7cE7s4WMJNqPJLCjTR2QH4-B1B0q5m4/view?usp=sharing
โลโก้

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ดาว์นโหลด https://drive.google.com/file/d/1U5dj0EXtzQluUCoLBUwxu16jyt4-KHGd/view?usp=sharing
แปลภาษา »