ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน


กระบวนการให้บริการ เวลาปฏิบัติงานเดิม เวลาที่ปรับลด
สำนักปลัด  
รับเรื่องราวร้องทุกข์
-ขั้นตอนการรับเรื่อง
-ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
10 นาที / ราย
แจ้งตอบภายใน 10 วัน
5 นาที / ราย
แจ้งตอบภายใน 7 วัน
ปรึกษาปัญหากฎหมาย / ประนีประนอม 1 ชั่วโมง / ราย  30 นาที / ราย
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 10 นาที / ราย  5 นาที / ราย
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 10 วัน / ราย  5 ชั่วโมง / ราย
ด้านจัดเก็บรายได้  
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 10 นาที / ราย  5 นาที / ราย
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10 นาที / ราย  5 นาที / ราย
การจัดเก็บภาษีป้าย 10 นาที / ราย  5 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ  10 นาที / ราย  5 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าน้ำประปา 5 นาที / ราย  3 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย 5 นาที / ราย  3 นาที / ราย
ส่วนโยธา
อาคารที่ผู้อนุญาตใช้แบบของกรม
โยธาธิการและผังเมือง
7 วัน / ราย 4 วัน / ราย
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ขออนุญาตขุดดิน และถมดิน /ขออนุญาตด้านธุรกิจพลังงาน 12 วัน / ราย 7 วัน / ราย
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 12 วัน / ราย 7 วัน / ราย
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 12 วัน / ราย 7 วัน / ราย
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
– ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต
30 วัน /ราย 15 วัน / ราย
ร้องเรียนเหตุรำคาญ 10 วัน /ราย 7 วัน / ราย
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10 วัน / ราย 6 วัน / ราย
เบี้ยยังชีพคนพิการ 10 วัน / ราย 6 วัน / ราย
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 10 วัน / ราย 6 วัน / ราย