วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

เกษตรกรรมล้ำหน้า   อุตสาหกรรมพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมเข้มแข็ง   แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์