วันพุธ, มิถุนายน 7, 2023

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

0
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ 2565 เวลา 07.30 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

นายอำเภอเมืองตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย

0
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต.บ้านแก้ง ร่วมต้อนรับนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว ที่ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุม...

นายกฯประชุมพนักงาน อบต.มอบนโยบายและข้อราชการสำคัญ

0
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหาร มอบนโยบายให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ดังนี้ 1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2) การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) ร่วมกันแสดงเจตนาโดยประกาศนโยบาย  “งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด” เพื่อสร้างวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ในด้านคุณธรรมและโปร่งใส...

ประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

0
วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.30 น.นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้เป็นประธานประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 โดบให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นพัฒนาและประเด็นที่เกี่่ยวข้อง เพื่อนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ข้อ 17 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน...
แปลภาษา »