ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปี พ.ศ. 2540 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ  52  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539    มีผลตั้งแต่วันที่  23 กุมภาพันธ์  2540    เป็นราชการส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสระแก้ว 23 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดสระแก้ว  28 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 53,918.75 ไร่ หรือ 86.27 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ            จดตำบลแก่งดินสอ           อำเภอนาดี                 จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก       จดตำบลโคกปี่ฆ้อง           อำเภอเมือง                จังหวัดสระแก้ว

ทิศตะวันตก         จดตำบลบ้านนา              อำเภอกบินทร์บุรี           จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศใต้                จดตำบลศาลาลำดวน        อำเภอเมือง                จังหวัดสระแก้ว

ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง  มีพื้นที่เป็นที่ราบเนินเขาและมีที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่

สภาพอากาศของตำบลบ้านแก้ง มี 3 ฤดู  คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว

ฤดูร้อน              เริ่มตั้งแต่                     เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน

ฤดูฝน               เริ่มตั้งแต่                     เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว            เริ่มตั้งแต่                     เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์

อุณหภูมิต่ำสุด  18  องศาเซลเซียส  สูงสุด 40  องศาเซลเซียล

ลักษณะดิน

ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตรและการปลูกพืชไร่

ลักษณะของแหล่งน้ำ

  1. แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองสาธารณะ         จำนวน 17 สาย

  1. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

สระสาธารณะ           จำนวน 17 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน          จำนวน 57 แห่ง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

ป่าไม้ในเขตตำบลเป็นไม้ในเขตร้อน เช่น ประดู่ พยุง ยางนา มีป่าสาธารณะในชุมชน จำนวน 3 แห่ง และป่าอนุรักษ์ในโครงการพัฒนาพื้นที่ฯ ป่าท่ากระบาก 2 (บ้านคลองหมากนัด)