เขตการปกครองและประชากร

เขตการปกครอง

ตำบลบ้านแก้ง ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 16 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ทั้งได้แก่

หมู่ที่ 1 หนองปัญหา                                   จำนวน 274 ครัวเรือน

หมู่ที่ 2 สวน                                            จำนวน 609 ครัวเรือน

หมู่ที่ 3 ใหญ่                                            จำนวน 293 ครัวเรือน

หมู่ที่ 4 น้อย                                            จำนวน 242 ครัวเรือน

หมู่ที่ 5 โนน                                            จำนวน 156 ครัวเรือน

หมู่ที่ 6 โรงเลื่อย                                        จำนวน 154 ครัวเรือน

หมู่ที่ 7 ห้วย                                            จำนวน 183 ครัวเรือน

หมู่ที่ 8 เหล่ากกโก                                     จำนวน 282 ครัวเรือน

หมู่ที่ 9 เขาสิงโต                                        จำนวน 409 ครัวเรือน

หมู่ที่ 10 วังหิน                                         จำนวน 330 ครัวเรือน

หมู่ที่ 11 คลองหมากนัด                               จำนวน 451 ครัวเรือน

หมู่ที่ 12 ดง                                            จำนวน 287 ครัวเรือน

หมู่ที่ 13 แสงจันทร์                                    จำนวน 166 ครัวเรือน

หมู่ที่ 14 เนินดินแดง                                   จำนวน 124 ครัวเรือน

หมู่ที่ 15 หนองแหน                                    จำนวน 151 ครัวเรือน

หมู่ที่ 16 คลองอาราง                                  จำนวน 138 ครัวเรือน

จำนวนประชากร

ประชากร รวมทั้งสิ้น 13,487 คน  เป็นชาย 6,671 คน หญิง  6,816 คน จำนวน  4,499 ครัวเรือน ณ เดือนมีนาคม 2562  ที่มา :  สำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอเมืองสระแก้ว  แยกตามหมู่บ้านดังนี้


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน ประชากร
จำนวน
ครัวเรือน

หมายเหตุ


ชาย

หญิง


รวม

1 บ้านหนองปัญหา 442 468 910 286
2 บ้านสวน 569 642 1,212 676
3 บ้านใหญ่ 349 381 730 205
4 บ้านน้อย 390 396 787 247
5 บ้านโนน 260 251 513 162
6 บ้านโรงเลื่อย 254 230 485 156
7 บ้านห้วย 324 317 641 184
8 บ้านเหล่ากกโก 491 504 996 297
9 บ้านเขาสิงโต 721 735 1,456 420
10 บ้านวังหิน 449 504 957 342
11 บ้านคลองหมากนัด 727 721 1,451 471
12 บ้านดง 405 412 819 294
13 บ้านแสงจันทร์ 287 279 568 171
14 บ้านเนินดินแดง 506 476 983 289
15 บ้านหนองแหน 243 227 471 157
16 บ้านคลองอาราง 254 273 527 142


รวม

6,671 6,816 13,487 4,499