หน้าที่กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา มีหน้า ที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริม ทำนุบำรุง  รักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุน การเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ฝ่ายบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารการศึกษา
งานวางแผนและสถิติ
งานการเงินและบัญชี

ฝ่ายระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานอาคารสถานที่
งานนิเทศน์
งานกิจรรมเด็กและเยาวชน
งานบริการผลิตสื่อการสอน

ฝ่ายระดับมัธยมศึกษา

งานอาคารสถานที่
งานนิเทศน์
งานกิจการนักเรียน
งานบริการผลิตสื่อการสอน

ฝ่ายการศึกษาไม่กำหนดระดับ

งานการศึกษานอกโรงเรียน
งานกิจการนักเรียน
งานนิเทศน์
งานบริการสนับสนุนการศึกษา
งานกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
งานศึกษาอื่นๆ