LPA

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(LocalPerformance Assessment : LPA) ประจำปี ประจำปี 2564