วันพุธ, มิถุนายน 7, 2023
โลโก้

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ -โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 -การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
โลโก้

การขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

การขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง - แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง - แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนทำงานจริยธรรม (Do’s & Don’ts) - ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากร 
โลโก้

ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
โลโก้

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด
โลโก้

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566
แปลภาษา »