องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยร่วมปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น พร้อมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th ทั้งนี้สามารถขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ได้ที่ สถานีเพาะชำกล้าไม้สระแก้ว ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ในวัน และเวลาราชการ