รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2564
วันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา  09.30  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ประชุมสภาฯ 15 กพ.64