ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565 ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

สำหรับผู้สูงอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  คือ เกิดภายในวันที่ 1 กันยายน 2506

สอบถามโทร 037-247912 ในวัน และเวลาราชการ