เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล


การบริการ

หากเปลี่ยนชื่อตัวหรือนามสกุล ให้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อหรือนามสกุลในทะเบียนบ้าน หากไม่ยื่นภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

หลักฐาน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรฯ เดิม
3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
4. เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท