การขออนุญาตประกอบการ


ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน

 • รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
 • รายใหม่ : ก่อนเปิดดำเนินการ
  • ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน
  • ใบอนุญาตมีกำหนดอายุ 1 ปี
  • อัตราค่าใบอนุญาติ และค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเทศบัญญัติ

กิจการที่ต้องขออนุญาต

 • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 • การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ