แบบสอบถามประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในสอาคาร พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9 – 21 พฤศจิกายน 2566