วันอังคาร, กันยายน 26, 2023
โลโก้

รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง  อำเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง  2  อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ...

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มอบนโยบายแนวทางดำเนินการฯ และสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มเศรษฐกิจ ชุมชน หมู่ที่ 3 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง มอบนโยบายแนวทางดำเนินการฯ และสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 3 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว (จำนวน 4 กลุ่ม อาชีพ)
โลโก้

รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปี พ.ศ.2563 ดาว์นโหลด http://www.tumbonbankeng.com/wp-content/uploads/filr/1477/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2563.pdf
โลโก้

เบอร์โทรผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 1 นางสาวยุพเรศ เที่ยงธรรม กำนันตำบลบ้านแก้ง 096-9619858 2 นายเกรียงศักดิ์ จองสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 065-4542595 3 นางบุญเตือน สุวรรณดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 062-8689863 4 นายอุดมเดช ด่านลัดต้อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 089-2531382 5 นายวิชัย ด่านอุดม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 082-5656113 6 นายจำเนียร ด่านรักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 089-9330345 7 นายพระลอ มะโนน้อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 089-7998754 8 นายใจเทพ จันทร์ท้วม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 089-2526946 9 นายวัฒนา พาทอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 097-9746978 10 นายสมพงษ์ หงส์โสภาพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 081-1020932 11 นางวรรณา ด่านสาคร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 086-1470099 12 นายสมศักดิ์ ดุนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 081-9847418 13 นายสุชาติ จิตสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 084-3518931 14 นายเลิศชาย โพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 062-7951444 15 นายสำรวย พะวังสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 084-3515458 16 นายพัฒนา พรมเผ่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 098-2769012
แปลภาษา »