รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เวลา  09.30  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ดาว์นโหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1hauydbP05KyDZlW0yKDI91zUoghNPayY/view?usp=sharing