เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ และข้อราชการสำคัญต่างๆด้วย ณ ห้องประชุม อบต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

ภาพเพิ่มเติม

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1479783869032005&type=3