รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  09.30  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ดาว์นโหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1YoxhWMStlEyYqIiKU1Yo_6DmZmH8E2BQ/view?usp=sharing