รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา  09.30  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ดาว์นโหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1w1kOhz5xIP8iqL1K-ttkWtK6HtYw64-Q/view?usp=sharing