วันที่ 4-5 มกราคม 2564 นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมด้วย ผู้นำชุมชุน และเจ้าหน้าที่ ของ อบต.บ้านแก้ง ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนชาวตำบลบ้านแก้ง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4  ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
แผนพัฒนาท้องถิ่น พศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ดาว์นโหลด)