สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สขร.1)