วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จัดกิจกรรมร่วมกับ ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา โดยมี นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว