สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพุธที่  3  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา  09.30  น.

https://drive.google.com/open?id=1xZo3DOc7fQIspnIVrrs4hZWbTdDzA4zy