สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2562  วันศุกร์ที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  09.30  น.

https://drive.google.com/open?id=1ge8trAj0adFN06EodegICyROOmmDrqvY