รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2563

วันอังคารที่  14  เมษายน   พ.ศ. 2563  เวลา  09.30  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ดาว์นโหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1nqrMxjr3nJoQxbLwp3kK7_5YU1ExY7il/view?usp=sharing