สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1)

http://www.tumbonbankeng.com/ITA/23/23.pdf