หลักเกณฑ๋และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

https://drive.google.com/file/d/1oR09O6_hPcmzks6TSBwo1ccjkVEI6Qey/view?usp=sharing