วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (โครงการระยะที่2) โดยมีพัฒนาชุมอำเภอเมืองสระแก้ว เกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว ปศุสัตว์อำเภอเมืองสระแก้ว ผู้แทนสถานศึกษาในตำบลบ้านแก้ง กำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

<<กดดูภาพเพิ่มเติม>>