ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวยุพเรศ เที่ยงธรรม กำนันตำบลบ้านแก้ง 092-5150595
2 นายเกรียงศักดิ์ จองสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 089-3987633
3 นางบุญเตือน สุวรรณดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 062-8689863
4 นายอุดมเดช ด่านลัดต้อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 089-2531382
5 นายวิชัย ด่านอุดม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 082-5656113
6 นายจำเนียร ด่านรักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 089-9330345
7 นายพระลอ มะโนน้อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 089-7998754
8 นายใจเทพ จันทร์ท้วม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 089-2526946
9 นายวัฒนา พาทอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 089-0943971
10 นายสมพงษ์ หงส์โสภาพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 087-9423130
11 นางวันนา ด่านสาคร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 086-1470099
12 นายสมศักดิ์ ดุนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 081-9847418
13 นายสุชาติ จิตสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 084-3518931
14 นายเลิศชาย โพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 061-3952793
15 นายสำรวย พะวังสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 084-3515458
16 นายพัฒนา พรมเผ่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 087-0871059