เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น สก.ถ.๔๔๐๐๒ สายบ้านเขาสิงโต – บ้านเขาขาด หมู่ที่ ๙ บ้านเขาสิงโต – หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง ตําบล
บ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1qVZHOvc8fHbSxDDyh9dSu9SSudE-1huH/view?usp=sharing