การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)