วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้มอบของให้ นายประสิทธิ์ หนองคูณสาร บ้านเลขที่ 233 หมู่ที่ 11 และ นางพิมพรรณ ไชยบุบผา บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 11 เนื่องจากเกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย