วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง    ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยฟันสวย ห่างไกลฟันผุ ประจำปี 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
1. เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ และฝึกทักษะในการดูแลเด็กเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปาก
2. เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแลอนามัยของเด็กเล็กที่ดี
3. เพื่อลดอัตราการเกิดฟันผุในฟันน้ำนมเด็ก
4. เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง