นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ชั้น 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว